©2020 Praktijk Petra Deij Webdesign door Snugger

Neem contact op

Naam & achternaam

E-mail

Telefoonnummer

BerichtInformatie

Mijn praktijk bevindt zich in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Europalaan 500 in Utrecht, op het terrein ‘Stadspoort Zuid’.

Mijn kamer bevindt zich op de tweede verdieping in de zuidvleugel, kamer 5.

Routebeschrijvingen

Komende met behulp van een GPS / PARKEREN

 • Stel in op ‘Eendrachtlaan’ voor de ingang van het parkeerterrein, niet op Europalaan.
 • Er zijn drie parkeerterreinen die toegang geven tot het complex ‘Stadspoort Zuid’ waar gebouw 500 Stadstuin onderdeel van is. Neem het parkeerterrein bij gebouw 100/parkeerpoort C.
 • Parkeren is het eerste uur gratis, daarna €2,00 per uur met een maxiumum van €10,00. Als huurders zijn we hiertegen in protest maar vooralsnog geldt dit.
 • Loop tussen gebouw 100 en 200 door, dan langs gebouw 300 en dan kom je bij de hoofdingang van gebouw 500 waar heel duidelijk  ‘Stadstuin’ op de luifel staat.
 • Op werkdagen is de deur vanaf 9.00 open, indien dit niet zo is en/of je de weg in het gebouw niet kunt vinden, bel me even, dan kom ik je halen.
 • Parkeren kan ook op straat, op werkdagen zal het lastig zijn een plekje te vinden en op sommige punten kun je niet vrij parkeren. Mocht je elders parkeren dan heb je toegang tot het complex via Poort B en Poort C, door de week ook via Poort A. In het weekend is deze laatste afgesloten met een hek maar kun je bij B en C wel naar binnen. Aan de voorkant kun je op werkdagen vanaf 9.00 bij gebouw 500 (Stadstuin) naar binnen door het hek aan de Europalaan, op andere tijden is dit gesloten.

Komende vanaf de A12 vanuit de richting Den Haag/Amsterdam

 • Afslag Jaarbeurs/Kanaleneiland
 • Houd links aan na de afslag, onder viaduct A12 door, de Europalaan op
 • Neem de eerste afslag rechts, de Winthontlaan
 • Eerste links, de Eendrachtlaan.
 • Zie verder ‘GPS/Parkeren’

Komende vanaf de A12 vanuit de richting Arnhem

 • Afslag Jaarbeurs/Kanaleneiland
 • Houd rechts aan na de afslag en draai de Europalaan op
 • Neem de eerste afslag rechts, de Winthontlaan
 • Eerste links, de Eendrachtlaan
 • Zie verder ‘GPS/Parkeren’

Komende vanuit de stad: Kanaleneiland, Transwijk/Jaarbeurs en Rivierenwijk/Hoograven

 • Vanuit Kanaleneiland rechtdoor op het verkeersplein, vanaf Transwijk/Jaarbeurs linksaf, vanaf Rivierenwijk/Hoograven helemaal rond
 • Sorteer direct rechts voor, neem de afslag rechts na het tankstation, de Eendrachtlaan op
 • Volg de Eendrachtlaan, kruis de Vliegend Hertlaan.
 • Zie verder ‘GPS/Parkeren’

Komende met het openbaar vervoer

 • Sneltram uit IJselstein en Nieuwegein, en vanuit Utrecht naar beide richtingen: halte Kanaleneiland-Zuid
 • Steek via de loopbrug over naar het bedrijventerrein (niet de meubelboulevard)
 • Voor gebouw 500 (Stadstuin) is een toegang voor voetgangers en fietsers. Het hek is op werkdagen open vanaf 9.00.
 • Op andere tijden heb je toegang tot het complex via Poort B en Poort C, door de week ook via Poort A. In het weekend is deze laatste afgesloten met een hek maar kun je bij B en C wel naar binnen.

Komende met de fiets

 • Zorg dat je, vanuit de stad komende, aan de linkerkant van de Europalaan fietst(tramlijn aan je rechterhand).
 • Voor gebouw 500 (Stadstuin) is een toegang voor voetgangers en fietsers. Het hek is op werkdagen open vanaf 9.00.
 • Op andere tijden heb je toegang tot het complex via Poort B en Poort C, door de week ook via Poort A. In het weekend is deze laatste afgesloten met een hek maar kun je bij B en C wel naar binnen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Praktijk Petra Deij

De algemene voorwaarden van Praktijk Petra Deij vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Ik geloof in samenwerking op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid en in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Bij een klacht of conflict zal vanuit deze waarden gewerkt worden.

 

Behandel-/supervisie-/leertherapie/opleidingsovereenkomst

 1. Met alle cliënten wordt een behandelovereenkomst gesloten.
 2. Met supervisanten wordt een supervisieovereenkomst gesloten, hetzij conform format van de beroepsvereniging, hetzij van Praktijk Petra Deij.
 3. Met leercliënten wordt een leertherapie-overeenkomst gesloten, hetzij conform format van de beroepsvereniging, hetzij van Praktijk Petra Deij.
 4. Voor opleidingsactiviteiten gelden aanvullende voorwaarden.

Rapportage bij behandeling

 1. Petra Deij rapporteert per sessie over de inhoud en de voortgang van de therapie. Deze rapportage wordt zorgvuldig door haar bewaard en is niet ter inzage voor derden.
 2. Cliënten kunnen een afdruk van de rapportage over een bepaalde periode vragen en hebben recht op inzage in het dossier, conform de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
 3. Petra Deij rapporteert onder geen enkele omstandigheid aan derden, niet gedurende en niet na afloop van de behandeling, ook niet op verzoek van de cliënten zelf.

Overleg met derden

 1. Om kwaliteit van de behandelingen te waarborgen, neemt Petra Deij deel aan collegiale intervisie en/of supervisie. Hierbij kunnen delen van behandelingen worden besproken. Collega’s die deelnemen aan de intervisie en/of supervisie zijn evenals Petra  Deij gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve geheimhoudingsplicht.
 2. In geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de cliënt of anderen, kan Petra Deij overleg hebben met derden. Hiervoor wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd van de cliënt, behalve als de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt of van anderen dermate acuut in het geding lijkt dat de situatie noodzaakt te overleggen zonder deze toestemming vooraf.

Opnames

 1. Het kan voorkomen dat cliënten om toestemming wordt gevraagd voor het maken van audiovisuele opnames ten behoeve van intervisie, supervisie of overleg met collega’s. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de therapeut en maakt geen deel uit van het klinisch dossier. Na beëindiging van de behandeling zal het materiaal worden vernietigd.
 2. In voorkomende gevallen kan Petra Deij cliënten vragen (delen van) hun opnames te mogen gebruiken voor voordrachten, voorlichting of trainingen van derden. Deze opnames blijven eigendom van de therapeut en zullen nooit worden uitgeleend of gepubliceerd. Deze opnames worden niet vernietigd na beëindiging van de behandeling. De opnames worden niet gemaakt voor de behandeling, diagnose of prognose en maken geen deel uit van de klinische rapportage. Er worden geen kopieën gemaakt en opnames zullen niet aan derden worden verstrekt. Indien u toestemming geeft voor het maken en gebruiken van opnames ten behoeve van dit doel wordt er een apart toestemmingsformulier getekend.
 3. Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

Beroepscodes + klachtregeling

 1. Petra Deij is gehouden aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). Tevens is zij aangesloten bij de RBCZ/TCZ.
 2. Praktijk Petra Deij is via de LVPW en NVRG aangesloten bij de klachtregelingen van deze beroepsverenigingen, voor de LVPW aansluiting bij SCAG, voor de NVRG aansluiting bij P3NL. Informatie hierover is op te vragen bij Praktijk Petra Deij.

Betaling

 1. Na iedere sessie ontvangen (leer)cliënten / supervisanten een op naam gestelde factuur.
 2. Betaling geschiedt via een betaalverzoek o.v.v. het factuurnummer. Betaling binnen veertien dagen na factuurdatum.
 3. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat.
 4. Diverse zorgverzekeraars vergoeden (gedeelten van) consulten. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt volledig bij de cliënt. Het eventueel uitblijven van een vergoeding heeft nimmer een opschortende werking van de betalingsverplichting van de cliënt.

Annulering

 1. Tot 48 uur voor aanvang van het gesprek gelden geen annuleringskosten. Wordt een afspraak geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht. Bovenstaande geldt voor werkdagen, het weekend en feestdagen worden niet meegerekend. Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling.
 2. Ook in geval van afzegging van een duo/groepssupervisie worden de kosten van conform bovenstaand in rekening gebracht.
 3. In geval van afzegging van deelnemers aan een duo/groepssupervisie wordt de supervisie tijd zodanig aangepast dat overige deelnemers de sessie af kunnen laten tekenen op dezelfde wijze zoals zou zijn afgetekend indien men voltallig aanwezig zou zijn geweest.

Wet AVG/GDPR

 1. Praktijk Petra Deij handelt conform de wet Algemene verordering gegevensbescherming/General Data Protection Regulation. (AVG/GDPR). Website en e-mail zijn beveiligd aan de zijde van Praktijk Petra Deij. Het Privacystatement staat op de website en is opvraagbaar.

 

 

Algemene voorwaarden voor opleiding, training en cursus

Algemene voorwaarden voor opleiding, training en cursus Praktijk Petra Deij

De aanvullende voorwaarden van Praktijk Petra Deij vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Wij willen echter met u samenwerken op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Wij geloven in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Wij zullen bij een klacht of conflict dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.

Deze algemene voorwaarden voor opleiding, training en cursus zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen Praktijk Petra Deij, en een cursist, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Praktijk Petra Deij verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen en  trainingen in het open aanbod van Praktijk Petra Deij waarvoor men zich individueel bij Praktijk Petra Deij kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Praktijk Petra Deij voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de cursist, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de cursist is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de cursist. Dit tenzij er een aparte door beide partijen ondertekende overeenkomst ligt. Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de specifieke overeenkomst is vastgelegd voor.

De door Praktijk Petra Deij opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegen­bewijs door de cursist. Een door Praktijk Petra Deij verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de cursist op de dag van verzending, tenzij de cursist bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheids­problemen met betrekking tot de e-mailbox van de cursist, komt dit voor risico van de cursist.


Algemeen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn vrijgesteld van btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle cursusmaterialen zijn, mits anders vermeld, inbegrepen in de prijs van de cursus.

 

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving geldt:

 • De cursist schrijft zich in voor opleiding, cursus of training door invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het cursusgeld.  De cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijf­formulier.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur, deze dient te worden voldaan binnen veertien dagen.
 • Na ontvangst van de inschrijving stuurt Praktijk Petra Deij een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaar­heid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • De cursist ontvangt een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de cursist, met in de aanhef het adres dat de cursist bij inschrijving heeft aangegeven. De registratie van de cursist is pas compleet op het moment dat Praktijk Petra Deij de betaling heeft ontvangen.
 • Na ontvangst van betaling stuurt Praktijk Petra Deij een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaar­heid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Uiterlijk vier weken voor aanvang  van de opleiding/cursus/training ontvangt de cursist bericht over definitieve doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere informatie (indien van toepassing).

 

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

> door PRAKTIJK PETRA DEIJ
Praktijk Petra Deij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • Er naar het oordeel van Praktijk Petra Deij onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus, training, of bijeenkomst. Dit wordt uiterlijk vier weken van te voren aan ingeschreven deelnemers medegedeeld.
 • Eén of meerdere docenten onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden.
 • De cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst Praktijk Petra Deij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cursist de verplichtingen niet zal nakomen.
 • De cursist bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Door de vertraging aan de zijde van de cursist niet langer van Praktijk Petra Deij kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Praktijk Petra Deij de opleiding, cursus, training of bijeenkomst ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of de docent onverwacht uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is Praktijk Petra Deij verplicht om de cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen.
 • De cursist voorafgaand aan de opleiding, cursus of training zijn (financiële) verplichtingen jegens Praktijk Petra Deij niet is nagekomen, is Praktijk Petra Deij gerechtigd de cursist toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de cursist desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

 

> door de Cursist

 • Annuleren kan alleen per e-mail.
 • Binnen de termijn wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen kan de cursist de inschrijving zonder opgaaf van redenen of betalingsverplichting herroepen, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de cursist reeds is begonnen. Ontbinden binnen de wettelijke termijn kan alleen per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de cursist. Ontvangst van ontbinding dient altijd te zijn bevestigd door Praktijk Petra Deij, indien dit niet gebeurt is het aan de cursist de ontbinding nogmaals te sturen. Praktijk Petra Deij adviseert ten sterkste het bericht van ontbinding vergezeld te laten gaan van een bericht van ontvangst en leesbevestiging.
 • Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de cursist. Ontvangst van annulering dient altijd te zijn bevestigd door Praktijk Petra Deij, indien dit niet gebeurt is het aan de cursist de annulering nogmaals te sturen. Praktijk Petra Deij adviseert ten sterkste het bericht van ontbinding vergezeld te laten gaan van een bericht van ontvangst en leesbevestiging.
 • Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/bijeenkomst is de cursist aan Praktijk Petra Deij €80,00 administratiekosten verschuldigd, tenzij anders vermeldt. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de Cursist.
 • Bij annulering vanaf zes weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/bijeenkomst of tijdens de opleiding/cursus/training/bijeenkomst is de cursist de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Indien de cursist annuleert tot zes weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/bijeenkomst en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Praktijk Petra Deij hiervan uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de cursist aan Praktijk Petra Deij €80,00 administratiekosten verschuldigd. Praktijk Petra Deij kan de voorgestelde vervanger weigeren, cursist blijft dan het gehele bedrag verschuldigd.
 • Indien de cursist annuleert binnen zes weken, doch uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training kan Praktijk Petra Deij een vervanger van de wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet. Praktijk Petra Deij is niet verplicht tot het vragen van een vervanger van de wachtlijst. Indien er geen vervanger van de wachtlijst wordt toegelaten blijft cursist het gehele bedrag verschuldigd. Als een vervanger van de wachtlijst wordt uitgenodigd, is cursist €80,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Praktijk Petra Deij. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Praktijk Petra Deij bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.
 • Annuleren na start van de cursus geschiedt per e-mail en leidt in geen enkel geval tot restitutie van lesgeld.

 

 

 • Voor eenmalige bijeenkomsten (bijvoorbeeld een EFTplus|Moeilijkheden & Vaardigheden training)
  Ontbinding is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van deze termijn met instemming van de cursist reeds is begonnen. Ontbinden binnen de wettelijke termijn kan alleen per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de cursist. Ontvangst van ontbinding dient altijd te zijn bevestigd door Praktijk Petra Deij, indien dit niet gebeurt is het aan de cursist bericht van ontbinding nogmaals te sturen. Cursist blijft het overeengekomen bedrag schuldig.

 

 

Reactietermijn Praktijk Petra Deij met betrekking tot administratie, inhoud of roostering

Vragen kunnen gesteld worden per e-mail. Praktijk Petra Deij zal, behalve in geval van vakantie,  op vragen met betrekking tot administratie, inhoud of roostering binnen tien dagen reageren

Uitval docent/trainer door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal Praktijk Petra Deij zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Praktijk Petra Deij zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum/lesdata komen. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Praktijk Petra Deij. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist.

 

Vertrouwelijkheid/beroepscode

Alle gegevens en alle informatie die door de cursist verstrekt wordt zal door Praktijk Petra Deij en door de aan Praktijk Petra Deij verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. Cursist en Praktijk Petra Deij verplichten zich ook alle in de opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke persoonlijke of organisatorische aard vertrouwelijk te behandelen. De cursist verplicht zich tevens tot geheimhouding hetgeen hem ter ore is gekomen met betrekking tot cliënten/casuïstiek conform de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers. Praktijk Petra Deij is aan deze codes gehouden in verband met het lidmaatschap van de NVRG en LVPW.

 

Auteursrecht en eigendomsrecht

Het auteursrecht en eigendomsrecht op de door Praktijk Petra Deij uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij Praktijk Petra Deij tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Petra Deij zullen door de cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

 

Lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, verspreid en/of worden gebruikt als onderwijs- of supervisiemateriaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Petra Deij en rechthebbenden.

 

Beperking aansprakelijkheid

Praktijk Petra Deij is nimmer aansprakelijk voor schade welke de cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Praktijk Petra Deij of door haar ingeschakelde derden. Praktijk Petra Deij is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten.

 

Geschillen en klachtenregeling

Praktijk Petra Deij hecht aan tevreden relaties. Echter, waar gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een cursist ontevreden is over diensten van Praktijk Petra Deij, kan deze contact opnemen met de Petra Deij of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van Praktijk Petra Deij. Klachten en geschillen worden zorgvuldig, met waarborging privacy en binnen een termijn van vier weken in behandeling vanaf datum ontvangst van de klacht, behalve in vakantieperiodes. Praktijk Petra Deij heeft een geschillen en klachtenregeling met betrekking tot de opleidingen, trainingen en cursussen.

Op alle met Praktijk Petra Deij gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachten­procedure sluit niet uit dat cursist zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

 

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op het moment van betaling (na inschrijving) tot en met de laatste cursusdag, die vermeld staat op het inschrijfformulier.

 

Betaling

Praktijk Petra Deij verstuurt een factuur op naam en adres zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.

 

Wet AVG/GDPR

Praktijk Petra Deij handelt conform de wet Algemene verordering gegevensbescherming/General Data Protection Regulation. Website en e-mail zijn beveiligd aan de zijde van Praktijk Petra Deij. Het Privacystatement staat op de website en is opvraagbaar.

 

Meer informatie ontvangen?

Contact
X